Käyttöehdot

1 Yleistä

Tämä sivusto on Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy:n julkinen ja maksuton Internet-palvelu. Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy:n tuottaa ja ylläpitää sivuston sisältöä.

 

 

2 Tekijänoikeudet ja tekijänoikeuden lähioikeudet

Palvelun sisältö, mukaan lukien tekstit, kuvat, tuotetiedot, tavaramerkit, tuotemerkit, liiketunnukset jne, ovat Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy:n omaisuutta, jota tekijänoikeuslaki ja muut lait suojaavat. Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy pidättää kaikki oikeudet verkkopalveluun ja sen sisältöön, tekijänoikeuksiin ja tavaramerkkeihin, jollei näissä käyttöehdoissa tai verkkopalvelussa toisin mainita. Sivuston sisällöstä sekä sivustolla olevista dokumenteista saa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Sisällöntuottajilla on kuitenkin yksinomainen oikeus määrätä sivuston sisältämien tietokantojen koko sisällöstä. Kokonaista sivustoa tai olennaista osaa siitä ei siten saa esimerkiksi kopioida ja julkaista osana toista palvelua. Myös sisällön linkittäminen osaksi jotain toista Internet-sivustoa laajuudeltaan, esittämistavaltaan tai muutoin hyvän tavan vastaisesti on kielletty. Epäselvissä tilanteissa käyttäjä voi ottaa yhteyttä palveluntuottajiin osoitteella [email protected]

 

 

3 Käyttäjän vastuu

Käyttäjä vastaa näiden ehtojen, lainsäädännön, viranomaismääräysten tai hyvän tavan vastaisesta palvelun ja sen sisältämän aineiston käytöstä palveluntuottajille tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta. Tekijänoikeudellisesta korvausvelvollisuudesta säädetään tekijänoikeuslain 7 luvussa ja rikosoikeudellisesta rangaistuvastuusta tekijänoikeuslain 7 luvussa sekä rikoslain (39/1889) 49 luvussa.

 

 

4 Sisällöntuottajan vastuu

Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy ei vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle palvelun mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista tai palvelun sisältämien tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Sisällöntuottajat eivät myöskään vastaa palvelun soveltuvuudesta ja sopivuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen. Sisällöntuottajat eivät vastaa palvelun mahdollisista toimintakatkoksista esimerkiksi huoltotöiden, teknisten vikojen tai muiden vastaavien syiden vuoksi eivätkä tietoliikenneyhteyksien tai Internet-verkon mahdollisista toimintakatkoista.

 

 

 

Tietosuojaseloste

 

17.5.2018
Rekisterinpitäjät
Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy
Y-tunnus: 2212298-1
Radanvarsi 2, 28100 Pori
Puhelin: 02 621 2050
sähköposti: [email protected]
 

 

Rekisterin nimi

Yhtiön asiakasrekisteri

 

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin sisältämien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on rekisterinpitäjän palveluiden tarjoaminen sekä niiden laadun varmistaminen, ylläpitäminen ja kehittäminen. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käsitellä rekisterinpitäjän asiakassuhteiden sekä palveluiden käytön analysoimiseksi, tarjoamiseksi ja kehittämiseksi, asiakkuuksien ja rekisteröityjen tunnistamiseksi, palvelusisällön todentamiseen, tilastointiin sekä asiakasviestintään. Tietoja voidaan käyttää yrityksen markkinoinnin ja mielipidetutkimusten tekemisessä. Rekisterinpitäjä noudattaa henkilötietojen käsittelyssä siihen sovellettavaa lainsäädäntöä kuten, henkilötietolakia sekä tietosuoja-asetusta. Henkilötietoja voidaan käsitellä sovellettaviin lakeihin sekä viranomaisten määräyksiin ja ohjeisiin liittyvien velvoitteiden noudattamiseksi. Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen asiakassuhteeseen.

 

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisterin yhteydessä voidaan käsitellä seuraavia rekisterinpitäjän asiakkaaseen tai muuhun rekisteröityyn henkilöön liittyviä tietoja:

  • perustiedot rekisteröidystä (Kuten etu ja sukunimi, asiakasnumero, käyttäjätunnus))
  • yritysten yhteyshenkilöitä koskevat tiedot (kuten tiedot työnantajasta ja rekisteröidyn ammatillisesta asemasta);
  • yhteystiedot (kuten osoitetiedot, puhelinnumero ja sähköpostiosoite);
  • palveluihin ja tuotteisiin liittyvät tiedot (kuten tilaus-, voimassaolo-, muutos- ja päättymistiedot sekä energian kulutusta ja tuotantoa koskevat tiedot);
  • markkinointiluvat ja -kiellot;
  • mahdolliset muut erikseen rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot.Joidenkin yllä kuvattujen tietojen (kuten rekisteröityä koskevat perustiedot.) antaminen on edellytys rekisterinpitäjäntarjoamien palveluiden toimittamiselle.

 

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä tietoa saadaan säännönmukaisesti

  • rekisteröidyltä itseltään hänen tullessa rekisterinpitäjän asiakkaaksi tai rekisteröidyn käyttäessä rekisterinpitäjän palveluja;
  • sähkömarkkinoilla toimivilta energiayhtiöiltä soveltuvaan lakiin tai viranomaismääräyksiin perustuvan tiedonvaihdon perusteella.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös viranomaisilta ja muilta kolmansilta osapuolilta soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten. Tietoja päivitetään myös Energiateollisuuden julkaisemien sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon sääntöjen perusteella.
Tietojen säännönmukaiset luovutukset Henkilötietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän konserniyhtiöille, viranomaisille ja sähkömarkkinoiden osapuolille sähkömarkkina- ja muun lainsäädännön sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

 

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.

 

 

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta aiheutuvan kohtuullisen korvauksen, jos rekisteröity käyttää tarkastusoikeuttaan useammin kuin kerran vuodessa.

 

 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä oleva, tietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto ottamalla yhteys rekisterinpitäjään. Rekisteröity on itse vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Rekisteröidyn tulee ilmoittaa, mikäli hänen antamissa tiedoissa tapahtuu muutoksia.

 

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ilmoittamalla kiellosta rekisterinpitäjälle. Kielto-oikeus ei koske asiakasviestintää ja muuta palveluiden yhteydessä palveluiden tarjoamiseksi tapahtuvaa viestintää.
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, pyytää tietojenkäsittelyn rajoittamista sekä saada henkilötietonsa siirretyiksi järjestelmästä toiseen tietosuoja-asetuksessa mainituissa tilanteissa.
Tietosuoja-asetuksen mukaisiin oikeuksiin liittyvät pyynnöt tulee tehdä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Jos rekisteröity katsoo, että hänen lakisääteisiä oikeuksiaan on loukattu, hän voi tehdä asiasta valituksen valvontaviranomaiselle.

 

 

Evästeet

Kävijän laitteelle voidaan ajoittain siirtää ns. evästeitä (”cookies”). Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi miltä sivulta henkilö on siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivuja on selattu ja milloin, mitä selainta on käytetty, mikä on tietokoneen käyttöjärjestelmä ja näytön resoluutio sekä ip-osoite. Evästetietojen avulla rekisterinpitäjä voi seurata palvelun kävijämääriä sekä analysoida ja kehittää palveluita kävijöitä paremmin palvelevaksi. Lisäksi rekisterinpitäjä saattaa käyttää mainonnan kohdentamiseksi evästeitä, joilla kerätään tietoa kävijän vierailuista tällä ja muilla sivustoilla. Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin. Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.

 

 

Perusteet henkilötietojen säilytysajalle

Rekisterinpitäjän noudattamat henkilötietojen tallennusajat perustuvat rekisterinpitäjää koskeviin lakisääteisiin velvoitteisiin kuten sähkömarkkinalainsäädäntöön, rekisterinpitäjän ja asiakkaan väliseen sopimukseen sekä siitä asiakkaalle ja rekisterinpitäjälle johtuviin oikeuksiin ja velvoitteisiin.